ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Μαθήματα Γενικής Υποδομής (Μ.Γ.Υ.)
Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (Μ.Ε.Υ)
Μαθήματα Ειδικότητας (Μ.Ε.)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (Ε.Υ.)
Μαθήματα Δ.Ο.Ν.Α.
Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (Μ.Ε.Υ.)
ΤΙΤΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Course descriptions)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Υποδομή
ΣΤΟΧΟΙ
Εκπαιδευτικοί στόχοι