Αποστολή Τμήματος-Αντικείμενο σπουδών

Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Παραρτήματος Ηγουμενίτσας έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και μετάδοση γνώσεων στον τομέα του Τουρισμού, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές, τα απαραίτητα εφόδια που διασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση και κατάρτισή τους, τόσο σε θεωρητικό, όσο κα πρακτικό επίπεδο, για την επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία και εξέλιξή τους. Συγκαταλέγεται μεταξύ των ελαχίστων τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας που μπορούν και προσφέρουν τουριστική εκπαίδευση υψηλού επιπέδου.

Η διάρκεια της φοίτησης είναι τετραετής. Το πρόγραμμά του συμπεριλαμβάνει τόσο μαθήματα γενικής και ειδικής υποδομής, όσο και τελείως εξειδικευμένα αντικείμενα που αφορούν τα ξενοδοχεία, τα τουριστικά γραφεία, τα κρουαζιερόπλοια και το θαλάσσιο τουρισμό και γενικότερα τις τουριστικές επιχειρήσεις. Η φοίτηση ολοκληρώνεται με εξάμηνη πρακτική άσκηση σε κάποια από τις παραπάνω επιχειρήσεις ώστε να μπορέσουν οι σπουδαστές να εφαρμόσουν στην πράξη όσα διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και με την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.

Η εργαστηριακή υποδομή του τμήματος είναι ικανοποιητική και καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για να παραμένει ο εξοπλισμός του απόλυτα σύγχρονος, ώστε οι γνώσεις που παρέχονται στους σπουδαστές να ανταποκρίνονται στις εξελίξεις.

Στο εκπαιδευτικό προσωπικό ανήκουν διακεκριμένοι επιστήμονες και καταξιωμένοι πρώην επαγγελματίες του τουριστικού χώρου. Όλα τα μέλη του είναι απόλυτα εξειδικευμένα και βαθείς γνώστες των διδακτικών τους αντικειμένων. Από τα 8 μέλη του επιστημονικού προσωπικού του τμήματος, τα 4 είναι κάτοχοι Διδακτορικού Τίτλου και τα άλλα 4 είναι κάτοχοι Master.

Στόχος του νέου προγράμματος σπουδών είναι να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες εξελίξεις στον τουριστικό τομέα, και στην ανάγκη να καλυφθεί η ζήτηση της αγοράς εργασίας για στελέχη που μπορούν να αναλάβουν την οργάνωση και διοίκηση κάθε είδους τουριστικών επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό αρκετά μαθήματα καταργήθηκαν, καθώς δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις ή αποτελούν αντικείμενο τουριστικών σπουδών κατώτερου επιπέδου (π.χ. Τ.Ε.Ε., Ι.Ε.Κ., ειδικότητες Μαγειρικής Τέχνης, Ζαχαροπλαστικής Τέχνης, Τουριστικού Πρακτορείου, κ.λπ.), προστέθηκαν νέα μαθήματα που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο (θαλάσσιος τουρισμός, διοίκηση και διαχείριση τουριστικών λιμένων), αρκετά συμπτύχθηκαν ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη, όλα τα θεωρητικά μαθήματα έγιναν μικτά, και προστέθηκαν εργαστήρια ή ασκήσεις πράξης για την εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων. Επίσης, το περιεχόμενο όλων των μαθημάτων εμπλουτίσθηκε με εφαρμογές αποκλειστικά στον τουριστικό τομέα. Τέλος, αυξήθηκαν τα μαθήματα που αφορούν τη χρήση νέων τεχνολογιών στον τουρισμό.

top

Περιεχόμενο Σπουδών

1. Αντικείμενο σπουδών

Το περιεχόμενο του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Διοικητικής Επιστήμης με εξειδίκευση εφαρμογής στις τουριστικές επιχειρήσεις γενικά, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

2. Περιγραφή του πτυχιούχου του Τμήματος

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος ανακηρύσσεται Πτυχιούχος Τουριστικών Επιχειρήσεων, διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως στέλεχος τουριστικών επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος.
Ειδικότερα ο πτυχιούχος Τουριστικών Επιχειρήσεων:

  • Ασκεί σύγχρονη διοίκηση για την επίτευξη των στόχων της τουριστικής επιχείρησης.

  • Εφαρμόζει επιστημονικές και τεχνολογικές διοικητικές μεθόδους και πρακτικές στην παραγωγή, τιμολόγηση, διανομή και προώθηση τουριστικών προϊόντων.

  • Διεξάγει έρευνα τουριστικής αγοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια προϊόντα ζητούν οι πιθανοί τουρίστες.

  • Προγραμματίζει την οικονομική και όχι μόνο δραστηριότητα της τουριστικής επιχείρησης, με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, τόσο το φυσικό όσο και αυτό που αποτελεί δημιούργημα των ανθρώπων.

  • Διευρευνά και αξιολογεί τις δυνατότητες εκμετάλλευσης των τουριστικών πόρων και των τουριστικών προορισμών και κατ επέκταση της τουριστικής τους ανάπτυξης.

  • Διαχειρίζεται κατά τον αποτελεσματικότερο τρόπο τους ανθρώπινους πόρους της τουριστικής επιχείρησης.

  • Διατυπώνει, προγραμματίζει και εφαρμόζει πολιτικές σε μικροτουριστικό και μακροτουριστικό επίπεδο, προκειμένου να επιτύχει επιθυμητούς εφικτούς σκοπούς.

  • Είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών των Η/Υ στον τουρισμό γενικά.

3. Δομή των σπουδών

Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων είναι οκτώ (8) εξάμηνα, όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 212/94 (ΦΕΚ 132 Α΄/22.8.94).

Σε όλα τα εξάμηνα σπουδών, εκτός του τελευταίου, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, καθώς και ασκήσεις πράξης και εφαρμογές σε πραγματικές ή εικονικές καταστάσεις, εκπόνηση μελετών και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εταιρείες που πραγματοποιούν τουριστική έρευνα. Στο προτελευταίο εξάμηνο σπουδών διεξάγεται σεμινάριο τελειοφοίτων.

Στα πρώτα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μαθήματα γενικής υποδομής θετικών και θεωρητικών επιστημών, καθώς και διάφορα εισαγωγικά μαθήματα.

Ακολουθούν μαθήματα ειδικής υποδομής κορμού, τα οποία αποτελούν τη βάση της Διοικητικής Επιστήμης, όπως αυτή εφαρμόζεται στις τουριστικές επιχειρήσεις γενικά. Στα προχωρημένα εξάμηνα διδάσκονται τα μαθήματα ειδικότητας που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος.

Στα τελευταία εξάμηνα σπουδών, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος μπορεί με απόφασή της να δημιουργεί, μέσα από ομάδες κατ επιλογήν μαθημάτων, κατευθύνσεις εξειδίκευσης, σύμφωνα με τις εξελίξεις στην επιστήμη, τεχνολογία, οικονομία και κοινωνία.

Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει κυρίως την πρακτική άσκηση του φοιτητή στο επάγγελμα και την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, που εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.

top